skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Brave NUI world

Goth, Gregory

Communications of the ACM, 01 December 2011, Vol.54(12), pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2043174.2043181

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Brave NUI world
  • Tác giả: Goth, Gregory
  • Chủ đề: Engineering ; Computer Science ; Mathematics
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, 01 December 2011, Vol.54(12), pp.14-16
  • Mô tả: Natural user interface developments, such as Microsoft's Kinect, may indicate the beginning of the end for the mouse.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2043174.2043181

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...