skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

3rd workshop on distributed user interfaces: models, methods and tools

Lozano, María ; Galllud, Jose ; Tesoriero, Ricardo ; Penichet, Víctor ; Vanderdonckt, Jean ; Fardoun, Habib

Proceedings of the 5th ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 24 June 2013, pp.335-336

ISBN: 9781450321389 ; ISBN: 1450321380 ; DOI: 10.1145/2494603.2483222

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...