skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

'Natural' search user interfaces

Hearst, Marti

Communications of the ACM, 01 November 2011, Vol.54(11), pp.60-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2018396.2018414

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    'Natural' search user interfaces
  • Tác giả: Hearst, Marti
  • Chủ đề: Engineering ; Computer Science ; Mathematics
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, 01 November 2011, Vol.54(11), pp.60-67
  • Mô tả: Users will speak rather than type, watch video rather than read, and use technology socially rather than alone.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2018396.2018414

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...