skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Developing User Interfaces for Community-Oriented Workflow Information Systems

García, Josefina ; Vanderdonckt, Jean ; González Calleros, Juan

Ubiquitous and Pervasive Computing, Chapter 21, pp.253-275

ISBN: 9781605669601 ; DOI: 10.4018/978-1-60566-960-1.ch021

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...