skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The eyes have it

Goth, Gregory

Communications of the ACM, 01 December 2010, Vol.53(12), pp.13-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1859204.1859211

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The eyes have it
  • Tác giả: Goth, Gregory
  • Chủ đề: Engineering ; Computer Science ; Mathematics
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, 01 December 2010, Vol.53(12), pp.13-15
  • Mô tả: Eye-tracking control for mobile phones might lead to a new era of context-aware user interfaces.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1859204.1859211

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...