skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Minimalist Architecture to Generate Embedded System Web User Interfaces

Pereira, Fernando ; Gomes, Luís

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2013, Vol.AICT-394, pp.239-249

DOI: 10.1007/978-3-642-37291-9_26

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...