skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The RelFinder user interface: interactive exploration of relationships between objects of interest

Lohmann, Steffen ; Heim, Philipp ; Stegemann, Timo ; Ziegler, Jürgen

Proceedings of the 15th international conference on intelligent user interfaces, 07 February 2010, pp.421-422

ISBN: 9781605585154 ; ISBN: 1605585157 ; DOI: 10.1145/1719970.1720052

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...