skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Designing and implementing Choices: an object-oriented system in C++

Campbell, Roy H. ; Islam, Nayeem ; Raila, David ; Madany, Peter

Communications of the ACM, 9/1/1993, Vol.36(9), pp.117-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/162685.162717

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...