skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Responsible programming

Cerf, Vinton

Communications of the ACM, 01 July 2014, Vol.57(7), pp.7-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2631185

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...