skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Emerging display technologies for organic user interfaces

Co, Elise ; Pashenkov, Nikita

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.45-47 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349036

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...