skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Siftables: towards sensor network user interfaces

Merrill, David ; Kalanithi, Jeevan ; Maes, Pattie

Proceedings of the 1st international conference on tangible and embedded interaction, 15 February 2007, pp.75-78

ISBN: 9781595936196 ; ISBN: 159593619X ; DOI: 10.1145/1226969.1226984

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...