skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

QuickReview: A Novel Data-Driven Mobile User Interface for Reporting Problematic App Features

Su'a, Tavita ; Licorish, Sherlock ; Savarimuthu, Bastin Tony Roy ; Langlotz, Tobias

Proceedings of the 22nd International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2017, pp.517-522

ISBN: 9781450343480 ; ISBN: 1450343481 ; DOI: 10.1145/3025171.3025178

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...