skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User interfaces for browsing and navigation of continuous multimedia data

Hürst, Wolfgang ; Stiegeler, Patrick

Proceedings of the second Nordic conference on human-computer interaction, 19 October 2002, pp.267-270

ISBN: 1581136161 ; ISBN: 9781581136166 ; DOI: 10.1145/572020.572062

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...