skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Big Data, Big Responsibilities: Recommendations to the Office of the Privacy Commissioner on Canadian Privacy Rights in a Digital Age

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Big Data, Big Responsibilities: Recommendations to the Office of the Privacy Commissioner on Canadian Privacy Rights in a Digital Age
  • Nơi xuất bản: Centre for International Governance Innovation
  • Năm xuất bản: 2013
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...