skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Report on Investigation: The Lobbying Activities of GPG-Green Power Generation Corp. and Patrick Glémaud and Rahim Jaffer

ISBN1-100-19675-7

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Report on Investigation: The Lobbying Activities of GPG-Green Power Generation Corp. and Patrick Glémaud and Rahim Jaffer
  • Nơi xuất bản: Office of the Commissioner of Lobbying of Canada
  • Năm xuất bản: 2011
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN1-100-19675-7

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...