skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pacific Railways and Nationalism in the Canadian-American Northwest, 1845-1873

ISBN1-5128-1247-1;ISBN1-5128-1713-9

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Pacific Railways and Nationalism in the Canadian-American Northwest, 1845-1873
  • Nơi xuất bản: University of Pennsylvania Press
  • Năm xuất bản: 1939
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN1-5128-1247-1;ISBN1-5128-1713-9

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...