skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Strategic Influence in Legislative Lobbying

ISBN1-137-52239-9;ISBN1-349-57325-6;ISBN1-137-52240-2

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Strategic Influence in Legislative Lobbying
  • Nơi xuất bản: Palgrave Macmillan US
  • Năm xuất bản: 2015
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN1-137-52239-9;ISBN1-349-57325-6;ISBN1-137-52240-2

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...