skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lobbying in America: A Reference Handbook

ISBN1-59884-112-2;ISBN9786612535482;ISBN1-84972-904-2;ISBN1-282-53548-X;ISBN1-59884-113-0

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Lobbying in America: A Reference Handbook
  • Nơi xuất bản: ABC-CLIO, LLC
  • Năm xuất bản: 2009
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN1-59884-112-2;ISBN9786612535482;ISBN1-84972-904-2;ISBN1-282-53548-X;ISBN1-59884-113-0

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...