skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lobbying

ISBN3-8100-3961-6;ISBN3-531-90598-8

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Lobbying
  • Chủ đề: Social Sciences -- Political Science
  • Nơi xuất bản: VS Verlag für Sozialwissenschaften
  • Năm xuất bản: 2007
  • Ngôn ngữ: German
  • Số nhận dạng: ISBN3-8100-3961-6;ISBN3-531-90598-8

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...