skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hardball Lobbying for Nonprofits

ISBN1-4039-8202-3;ISBN1-349-53899-X;ISBN9786611362881;ISBN1-281-36288-3;ISBN0-230-60483-8

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Hardball Lobbying for Nonprofits
  • Nơi xuất bản: New York Palgrave Macmillan US
  • Năm xuất bản: 2007
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN1-4039-8202-3;ISBN1-349-53899-X;ISBN9786611362881;ISBN1-281-36288-3;ISBN0-230-60483-8

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...