skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Impact of Human Resource Performance on Employees Working Motivation. Case Study of Vietnam Social Security

Nguyen, Huu Vinh; Chu, Chih-Chung; Nguyen, Ngoc Thang

Nguyen. H. V. (2018). The Impact of Human Resource Performance on Employees Working Motivation. Case Study of Vietnam Social Security. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67993

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  The Impact of Human Resource Performance on Employees Working Motivation. Case Study of Vietnam Social Security
 • Tác giả: Nguyen, Huu Vinh
 • Chu, Chih-Chung; Nguyen, Ngoc Thang
 • Chủ đề: HRM; employees; motivation; development; training; participation
 • Mô tả: This thesis examines the HRM practices at Vietnam Social Security (VSS) and the impact of HRM practices on working motivation of VSS’s employees. Data used in making analysis was collected from conducting survey at Vietnam Social Security. Based on 167 valid responses from employees, the study indentified three components – DEVELOPMENT, PARTICIPATION, and TRAINING – which explain employees’ evaluation of perceived HRM practices at Vietnam Social Security. The relationship between these HRM practices components and employees’ motivation is investigated through regression analysis. As the result showed, these three components of HRM practices have positive relationship with employees’ motivation in which DEVELOPMENT has the most significant impact on employees’ motivation level. In addition, based on these findings, the thesis also gives some suggestions for Vietnam Social Security to further improve HRM and employees’ motivation level.
 • Nơi xuất bản: Khoa Quốc tế, ĐHQGHN
 • Năm xuất bản: 2018
 • Định dạng: application/pdf
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: Nguyen. H. V. (2018). The Impact of Human Resource Performance on Employees Working Motivation. Case Study of Vietnam Social Security. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67993

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...