skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN: Cơ hội và thách thức ở phía trước

Nguyễn, Thị Thanh Thủy

Nguyễn, T. T. T. (2017). Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN: Cơ hội và thách thức ở phía trước, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 3, Số 1 (2017) 32-41 .; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64486

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN: Cơ hội và thách thức ở phía trước
 • Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
 • Chủ đề: Cộng đồng ASEAN; Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN; Đông Nam Á; Cơ hội, thách thức
 • Mô tả: Nghiên cứu này gồm ba nội dung chính. Phần đầu trình bày tổng quan về Con người đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC), một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN (AC), bao gồm mục tiêu các lĩnh vực và kế hoạch hành động, các cơ chế hợp tác. Phần này đặc biệt lưu ý tới sự thuận lợi cơ bản của APSC so với hai cộng đồng còn lại của ASEAN đó là sự kế thừa các cơ chế hợp tác có sẵn của ASEAN trong lĩnh vực an ninh-chính trị. Phần thứ hai trình bày những kết quả hoạt động bước đầu của APSC theo đánh giá của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 tại Lào tháng 7/2016. Trên cơ sở phân tích và đánh giá những kết quả bước đầu mà APSC đã đạt được trong bối cảnh của tình hình an ninh-chính trị trong khu vực Đông Nam Á. Phần ba nhận dạng về những cơ hội mà APSC có được đồng thời chỉ ra những thách thức mà cộng đồng này sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Trên cơ sở đó tác giả đưa ra một số khuyến nghị cho APSC nói riêng và ASEAN nói chung.
 • Nhan đề liên quan: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHQGHN
 • Năm xuất bản: 2017
 • Định dạng: application/pdf
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Số nhận dạng: Nguyễn, T. T. T. (2017). Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN: Cơ hội và thách thức ở phía trước, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 3, Số 1 (2017) 32-41 .; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64486

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...