skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phân tích và dự báo tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Intracom

Nguyễn, Đăng Cường; Trần, Thị Thái Hà

Nguyễn, Đ. C. (2017). Phân tích và dự báo tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Intracom. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62485

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Phân tích và dự báo tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Intracom
 • Tác giả: Nguyễn, Đăng Cường
 • Trần, Thị Thái Hà
 • Chủ đề: Tài chính; Phân tích và dự báo; Tài chính
 • Mô tả: Áp dụng mô hình Dopont cho nghiên cứu thể hiện sự khác biệt với các nghiên cứu trước. Hệ thống hóa được các vấn đề lý thuyết. Nghiên cứu thực tế, số liệu đầy đủ, phong phú. Giải pháp có tính hữu ích
 • Năm xuất bản: 2017
 • Định dạng: 93 p.
  application/pdf
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Số nhận dạng: Nguyễn, Đ. C. (2017). Phân tích và dự báo tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Intracom. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62485

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...