skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng

Nguyễn, Đăng Cường

2 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6239

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng
 • Tác giả: Nguyễn, Đăng Cường
 • Chủ đề: Công nghệ phần mềm; Thuật toán; Bản đồ
 • Mô tả: Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý(GIS). Chương 2: Khái quá hóa bản đồ. Chương 3: Tìm hiểu một số thuật toán khái quát hóa bản đồ. Chương 4: Xây dựng ứng dụng khái quát hóa bản đồ.
 • Nơi xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2011
 • Định dạng: application/pdf
 • Ngôn ngữ: other
 • Số nhận dạng: 2 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6239

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...