skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Determination of some Heary Metals in Sediment from Marine and River Mouth

Bui Duy Cam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59772

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Determination of some Heary Metals in Sediment from Marine and River Mouth
 • Tác giả: Bui Duy Cam
 • Chủ đề: Heary Metals
 • Mô tả: tr. 5-11
 • Nhan đề liên quan: số 1, 2003
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHQGHN
 • Năm xuất bản: 2003
 • Định dạng: application/pdf
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59772

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...