skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Orientation Algorithms of a Strap-down Inertial Navigation System Using Rodrig - Hamilton Parameters

Nguyen, Van Chuc; Le, Anh Tuan; Nguyen, Phu Thang

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58388

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Orientation Algorithms of a Strap-down Inertial Navigation System Using Rodrig - Hamilton Parameters
 • Tác giả: Nguyen, Van Chuc; Le, Anh Tuan; Nguyen, Phu Thang
 • Chủ đề: Orientation Algorithms; Strap-down Inertial Navigation System; Rodrig - Hamilton Parameters
 • Mô tả: p. 14-18
  The paper presents the positioning algorithms of flying objects (FOs) comparied with ground coordinate system based on data from inertial sensors on board of the FOs. The solutions of the positioning algorithms are based on dynamic functions with Rodrig - Hamilton Parameters.
 • Nhan đề liên quan: Vol. 19; No. 2 (2003)
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHQGHN
 • Năm xuất bản: 2003
 • Định dạng: application/pdf
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58388

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...