skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm

Đoàn, Thị Dung; Bùi, Duy Cam

Đoàn, T. D. (2012). Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000446; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37671

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm
 • Tác giả: Đoàn, Thị Dung
 • Bùi, Duy Cam
 • Chủ đề: Xử lý nước thải; Dược phẩm; Hóa học; Hóa môi trường
 • Mô tả: Tổng quan về công nghệ sản xuất dược phẩm tại Việt Nam, các phương pháp chủ yếu xử lý nước thải dược phẩm cũng như ứng dụng của vật liệu aluminosilicat – zeolit, và than hoạt tính biến tính trong xử lý nước thải. Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than (...)
 • Nhan đề liên quan: Luận văn Ngành Hóa môi trường (Full)
 • Nơi xuất bản: ĐHKHTN
 • Năm xuất bản: 2012
 • Định dạng: 69 tr.
  application/pdf
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Số nhận dạng: Đoàn, T. D. (2012). Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000446; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37671

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...