skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Phạm, Thị Kim Dung; Nguyễn, Thái Yên Hương

Phạm, T. K. D. (2013). Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050001764; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35531

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
 • Tác giả: Phạm, Thị Kim Dung
 • Nguyễn, Thái Yên Hương
 • Chủ đề: Quan hệ quốc tế; Quan hệ ngoại giao; Mỹ; vận động hành lang
 • Mô tả: Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
  Electronic Resources
  Làm rõ các khái niệm có liên quan, đồng thời trình bày các yếu tốc tác động đến sự ra đời của hoạt động vận động hành lang, của các nhóm lợi ích và lịch sử phát triển của hoạt động vận động hành lang ở Hoa Kỳ. Tổng hợp, phân tích, đánh giá sự tác động của (...)
 • Nhan đề liên quan: Luận văn Ngành Quan hệ quốc tế (Full)
 • Nơi xuất bản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Năm xuất bản: 2013
 • Định dạng: 94 tr.
  application/pdf
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Số nhận dạng: Phạm, T. K. D. (2013). Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050001764; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35531

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...