skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multimodal User Interfaces

Dimitrios Tzovaras.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29467

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Multimodal User Interfaces
 • Tác giả: Dimitrios Tzovaras.
 • Chủ đề: Engineering
 • Mô tả: 321 p.
 • Nơi xuất bản: Springer
 • Năm xuất bản: 2008
 • Định dạng: application/pdf
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29467

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...