skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reaction of N-alkylisatins with 4-(2,3,4,6-tetra- O-acetyl-β -D-glucopyranosyl)thiosemicarbazide

Nguyen, Dinh Thanh; Nguyen, Thi Kim Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27620

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Reaction of N-alkylisatins with 4-(2,3,4,6-tetra- O-acetyl-β -D-glucopyranosyl)thiosemicarbazide
 • Tác giả: Nguyen, Dinh Thanh; Nguyen, Thi Kim Giang
 • Chủ đề: Chemistry
 • Mô tả: Journal of Chemistry 237058
  Some N-alkylisatins were converted to corresponding thiosemicarbazones by reaction with 4-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl) thiosemicarbazide using microwave-assisted heating method. The structure of products have been confirmed by IR, NMR, and mass spectra
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHQGHN
 • Năm xuất bản: 2013
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27620

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...