skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intelligent Distributed Computing, Systems and Applications

Janusz Kacprzyk, Costin Badica, Giuseppe Mangioni, Vincenza Carchiolo, Dumitru Dan Burdescu.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24592

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...