skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ambient Intelligence

Pflaum, Alexander; Crowley, James L.; Ruyter, Boris de; Gerhäuser, Heinz; Wichert, Reiner; Schmidt, Janina

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24532

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...