skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Achievements in European Research on Grid Systems

Gorlatch, Sergei; Bubak, Marian; Priol, Thierry

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23878

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Achievements in European Research on Grid Systems
 • Tác giả: Gorlatch, Sergei; Bubak, Marian; Priol, Thierry
 • Chủ đề: Computer Science
 • Nơi xuất bản: Springer
 • Năm xuất bản: 2008
 • Định dạng: 246 p.
  application/pdf
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23878

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...