skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Những thách thức của Việt Nam khi thực hiện các cam kết của WTO : Đề tài NCKH. QK 05.07

Khu, Thị Tuyết Mai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23307

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Những thách thức của Việt Nam khi thực hiện các cam kết của WTO : Đề tài NCKH. QK 05.07
 • Tác giả: Khu, Thị Tuyết Mai
 • Chủ đề: Ngoại thương; Thương mại quốc tế; WTO
 • Mô tả: 87 tr.
  Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của hội nhập kinh tế quốc tế và sự tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam. Giới thiệu kinh nghiệm tham gia WTO của một số quốc gia như: Australia, Ấn Độ, Trung Quốc. Phân tích những thách thức đối với Việt Nam khi thực hiện các cam kết của WTO như: Thủ tục gia nhập, lọ trình tham gia, quá trình đàm phán, cam kết, từ đó đưa ra một số đánh giá chung về những thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO như: thiếu tính bền vững, đầu tư và thương mại giảm sút do mất lòng tin của các đối tác, thương mại Việt Nam bị phân biệt đối xử, cải cách chính sách chậm chạp, sự cạnh tranh gay gắt cả trong nước và quốc tế, hệ thống cơ chế pháp lý trong nước chưa thích hợp với yêu cầu, tính phổ cập kiến thức và tính linh hoạt bị hạn chế. Từ đó đưa ra một số giải pháp như: nâng cao nhận thức đối với doanh nghiệp về những cơ hội và thách thức của quá trình hội nhập, khuyến khích các doanh nghiệp tự đổi mới và phát triển sản xuất kinh doanh, phù hợp với mục tiêu chính sách thương mại của nhà nước, chấp nhận cạnh tranh, coi đó là động lực để phát triển
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHQGHN
 • Năm xuất bản: 2008
 • Định dạng: application/pdf
 • Ngôn ngữ: other
 • Số nhận dạng: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23307

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...