skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vài nét về vai trò của hoạn quan trong ngoại thương thế kỷ XVII

Hasuda, Takashi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21332

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Vài nét về vai trò của hoạn quan trong ngoại thương thế kỷ XVII
 • Tác giả: Hasuda, Takashi
 • Chủ đề: Hoạn quan; Ngoại thương
 • Mô tả: 11 tr.
  Tháng 4, Vĩnh Hựu năm thứ 5 (1739), chúa Trịnh Giang thiết lập ban Giám 監班, là một tổ chức của hoạn quan. Sự kiện này cho thấy hoạn quan chiếm vị trí chính thức với Văn thần ( ban V ăn) v à V ũ t hần (ban Vũ). Theo quan niệm Nho giáo, hoạn quan không bao giờ được coi là con người mà là một tồn tại kém hơn bình dân và kẻ vô hiếu. Nếu hoạn quan nắm quyền hành và đóng vai trò quan trọng thì đó bị coi là một kết quả thối nát của triều đình1. Mặc dù ban Giám bị thủ tiêu năm sau nhưng sự thiết lập này là một sự kiện rất đặc biệt từ góc độ quan niệm Nho giáo nói riêng, hệ tư tưởng Đông Á nói chung.
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHQGHN
 • Năm xuất bản: 2008
 • Định dạng: application/pdf
 • Ngôn ngữ: other
 • Số nhận dạng: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21332

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...