skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Determination of some heavy metals in sediment from marine and river mouth

Bui, Duy Cam

p. 5-11; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6313

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Determination of some heavy metals in sediment from marine and river mouth
  • Tác giả: Bui, Duy Cam
  • Chủ đề: Kim loại nặng; Trầm tích biển; Trầm tích cửa sông
  • Nơi xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Năm xuất bản: 2003
  • Định dạng: application/pdf
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: p. 5-11; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6313

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...