skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phytoremediation of Cadmium and Lead contaminated soil types by Vetiver grass

Vo, Van Minh; Le, Van Khoa

p. 98-103; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4885

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...