skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Food Chemistry

H D Belitz; W Schieberle

Springer Verlag Berlin Heidelberg; 2009 - (664 BEL 2009)

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Food Chemistry
  • Tác giả: H D Belitz; W Schieberle
  • Chủ đề: Chemistry
  • Mô tả: The use of subject to copyringht All rights are reserved wherether the wlole or part of the material is concerned
  • Nơi xuất bản: Springer Verlag Berlin Heidelberg
  • Năm xuất bản: 2009
  • Định dạng: 1114 p
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...