skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Awomansplace Let’s have a constructive conversation

Zonneveld Makheni

Bookboon; 2017 - (301)

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Awomansplace Let’s have a constructive conversation
  • Tác giả: Zonneveld Makheni
  • Chủ đề: Conversation; Society; Children
  • Mô tả: This book is part of Project awomansplace The objective is to have an online conversation on the kind of society we want our children and their children to inherit The focus is on how we can remake our society by remaking the workplace
  • Nơi xuất bản: Bookboon
  • Năm xuất bản: 2017
  • Định dạng: 73 p
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...