skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multimodal User Interfaces

Dimitrios Tzovaras

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Multimodal User Interfaces
  • Tác giả: Dimitrios Tzovaras
  • Chủ đề: Engineering
  • Nơi xuất bản: Springer
  • Năm xuất bản: 2008
  • Định dạng: pdf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...