skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mechanical characterization of fibres used for reinforcing metals and evaluation of seeded sol-gel derived alumina-fibre reinforced 1100 aluminium castings

Lesca, C. ; Cornie, J. ; Friler, J. ; Argon, A.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(16), pp.4391-4397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01154947

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...