skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Receptive Multilingualism in "Monolingual" Media: Managing the Presence of Slovak on Czech Websites

Sloboda, Marián ; Nábelková, Mira

International Journal of Multilingualism, 2013, Vol.10(2), p.196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1479-0718 ; E-ISSN: 1747-7530 ; DOI: 10.1080/14790718.2013.789523

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...