skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interactive prototyping for ubiquitous augmented reality user interfaces

Hilliges, Otmar ; Sandor, Christian ; Klinker, Gudrun

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.285-287

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111512

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...