skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

EFECTOS HEGEMÓNICOS: NEOLIBERALISMO Y PRÁCTICA PARTIDARIA EN EL PERONISMO DE CÓRDOBA DURANTE LA DÉCADA DE 1990

Reynares, Juan

Mediaçðes, Jul-Dec 2014, Vol.19(2), pp.226-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14140543 ; E-ISSN: 21766665 ; DOI: 0002038529; 10.5433/2176-6665.2014v19n2p226

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    EFECTOS HEGEMÓNICOS: NEOLIBERALISMO Y PRÁCTICA PARTIDARIA EN EL PERONISMO DE CÓRDOBA DURANTE LA DÉCADA DE 1990
  • Tác giả: Reynares, Juan
  • Chủ đề: Cordoba Argentina ; Studies ; Corruption in Government ; Effects ; Neoliberalism
  • Là 1 phần của: Mediaçðes, Jul-Dec 2014, Vol.19(2), pp.226-244
  • Mô tả: In this paper we hope to open up a discussion with those studies that have analyzed pragmatism and corruption, as central features of the Argentinian political reality at the end of 20th century, in terms of autonomous phenomena. In order to do this, based on the analysis of sources from the peronism...
  • Ngôn ngữ: Portuguese
  • Số nhận dạng: ISSN: 14140543 ; E-ISSN: 21766665 ; DOI: 0002038529; 10.5433/2176-6665.2014v19n2p226

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...