skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metals in sediments of Lake Maelaren [Sweden] and the Baltic [water pollution].
Tungmetaller i Maelarens och Oestersjoens sediment.

Edgren M.

SNV PM . Statens Naturvaardsverk. no. 1018.

ISSN: 0346-7309

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Heavy metals in sediments of Lake Maelaren [Sweden] and the Baltic [water pollution].

  • Nhan đề:
    Tungmetaller i Maelarens och Oestersjoens sediment.
  • Tác giả: Edgren M.
  • Là 1 phần của: SNV PM . Statens Naturvaardsverk. no. 1018.
  • Mô tả: Numerical data. 95 ref. Summaries (En, Sv).
  • Năm xuất bản: 1978
  • Ngôn ngữ: Swedish
  • Số nhận dạng: ISSN: 0346-7309

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...