skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tutorial 1: intelligent interface agents

Lieberman, Henry

Proceedings of the 3rd international conference on intelligent user interfaces, 01 January 1998, p.3

ISBN: 0897919556 ; ISBN: 9780897919555 ; DOI: 10.1145/268389.268390

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Tutorial 1: intelligent interface agents
  • Tác giả: Lieberman, Henry
  • Chủ đề: User Interfaces ; Computer Applications (General) (Ci) ; Proceeding
  • Là 1 phần của: Proceedings of the 3rd international conference on intelligent user interfaces, 01 January 1998, p.3
  • Mô tả: Abstract not available.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 0897919556 ; ISBN: 9780897919555 ; DOI: 10.1145/268389.268390

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...