skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changing security threat perceptions in Central Asia

Nourzhanov, Kirill

Australian Journal of International Affairs, 01 March 2009, Vol.63(1), pp.85-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710802666133

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Changing security threat perceptions in Central Asia
  • Tác giả: Nourzhanov, Kirill
  • Chủ đề: History & Archaeology ; International Relations
  • Là 1 phần của: Australian Journal of International Affairs, 01 March 2009, Vol.63(1), pp.85-104
  • Mô tả: This article discusses the current process of securitisation in Central Asia and identifies its convoluted and faulty nature as a factor impeding collective security action in the region. It uses the Regional Security Complex Theory (RSCT) as an explanatory tool and posits that security discourse...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710802666133

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...