skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

1 From a state of war to perpetual peace.(Part I: Global Justice, Democracy, and Universal Dialogue)

Demenchonok, Edward

The American Journal of Economics and Sociology, Jan, 2007, Vol.66(1), p.25(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9246

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...