skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integrating user interface agents with conventional applications

Lieberman, Henry

Proceedings of the 3rd international conference on intelligent user interfaces, 01 January 1998, pp.39-46

ISBN: 0897919556 ; ISBN: 9780897919555 ; DOI: 10.1145/268389.268397

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...