skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human-computer interaction

Dix Alan

Harlow, England ; New York : Pearson/Prentice-Hall, 2004. - (004 HUM 2004) - ISBN0130461091

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...